English

大学案内

第52回役員会(2008.03.27)

議事録
議題
(1)
議事録の確認
(2)
平成20年度年度計画について
(3)
長期借入金償還計画の平成19年度実施状況及び平成20年度計画について
(4)
経営協議会等に係る法人規則の改正について
(5)
国立大学法人筑波大学財務規則等の一部改正について
(6)
筑波大学学生表彰に関する規程の制定について
(7)
国立大学法人筑波大学学群学則及び大学院学則の一部改正について
(8)
筑波大学における温室効果ガス排出抑制等のための実施計画及び筑波大学温室効果ガス削減計画について
(9)
本学と茨城県との地域保健・地域医療の充実強化のための連携について
創基151年筑波大学開学50周年記念事業
創基151年筑波大学開学50周年記念事業